Оголошення
 • Наступне засідання кафедри СКЛА відбудеться 22 травня 2019р. в 14-30 в ауд. 219-28


  Увага! Змінено адресу сайту на нову skla.kpi.ua

Підготовка бакалаврів у 2018 році здійснюється за кошти Державного бюджету за спеціальностями

Спеціальність

Спеціалізація

Підготовка здіснюється на

Факультеті/ Інституті

173 Авіоніка

Системи керування літальними апаратами та комплексами

Інститут аерокосмічних технологій

Вступники на 1 курс бакалаврату подають електронну заяву (http://ez.osvitavsim.org.ua/ ) на участь у конкурсному відборі. В заяві вступники вказують вуз «КПІ ім. Ігоря Сікорського», спеціальність та інші дані, необхідні для реєстрації вступника.

Зокрема, дані трьох сертифікатів ЗНО за 2018 рік (або 2017 та 2016 рік, окрім іноземної мови ): математика, іноземна мова або фізика, українська мова та література. Зазначимо, що мінімальний позитивний бал з математики може бути 125 (100), якщо з фізики або іноземної мови не менше 100 (125). Мінімальний позитивний бал з української мови та літератури – 100 ( http://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/12/rules-2018.pdf )

При вступі на 1 курс бакалаврату на основі повної загальної середньої освіти абітурієнти можуть подати не більше семи заяв на бюджетну форму навчання і не більш, ніж по чотирьох спеціальностях. Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії.

Кількість поданих заяв для участі в конкурсі за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується. Більш детально в Правилах прийому до «КПІ ім. Ігоря Сікорського» (http://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/12/rules-2018.pdf ).

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

29 червня - 25 липня 18-00

Початок прийому заяв та документів

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспити, співбесіди, які проводить КПІ ім. Ігоря Сікорського

20 липня 18-00

Строки проведення вступних випробувань КПІ ім. Ігоря Сікорського

21 – 26 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

26 липня 18-00

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 01 серпня

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення*

не пізніше 12 години 06 серпня

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 13 години 17 серпня

Терміни зарахування вступників*

за державним замовленням – не пізніше 12 години 07 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 18 серпня

Перелік документів потрібних для вступу вказаний тут: http://pk.kpi.ua/, http://pk.kpi.ua/entry-1-course/.

Ті вступники, які отримають рекомендації до зарахування, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 6 серпня 12-00.

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб можна дізнатись тут http://kpi.ua/contract.

 

Особливості вступу на спеціальності «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

 • Наявність трьох сертифікатів ЗНО: математика, фізика або іноземна мова, українська мова та література (http://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/12/table5_2018.pdf).
 • Підготовка студентів фінансується з коштів Державного бюджету.
 • Можливість навчання англійською мовою за спеціальністю 173 Авіоніка.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал (КБ) розраховується за формулою:

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

де

П1 – оцінка ЗНО або вступних іспитів з математики - К1=0.5;

П2 - оцінка ЗНО або вступних іспитів з фізики або іноземної мови – К2=0.2;

П3 – оцінка ЗНО з української мови та літератури – К3=0.2;

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (згідно додатку 3 до Умов прийому) -  К4=0,05

ОУ – бал за успішне закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (нараховується у відповідності до окремого Положення) за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в переліку спеціальностей (додаток 2 до Умов прийому: http://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/12/4.-%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-2.pdf) - К5=0,05

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2018 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади КПІ ім. Ігоря Сікорського для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти з спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей (додаток 2 до Умов прийому) (в разі її проведення), можуть нараховуватись додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного предмета при розрахунку конкурсного бала в цьому навчальному закладі в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому: ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (спеціалізації), які передбачені в додатку 2 до Умов прийому, та 1,00 в інших випадках; СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подання заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках. Якщо після множення конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Вступники, які мають кваліфікацію «Молодший спеціаліст», мають можливість навчатись на всіх спеціальностях «КПІ ім. Ігоря Сікорського» за скороченим терміном – 2 роки та 10 місяців, як на денній так і заочній формі навчання за держбюджетом або за кошти фізичних або юридичних осіб (http://pk.kpi.ua/entry-1-course-ms/).  

Увага: з 2019 року спеціальність 173 Авіоніка  викладається в інституті аерокосмічних технологій.

Вступники з кваліфікацією «Молодший спеціаліст» проходять вступний іспит за програмами ЗНО 2018 року (або надають відповідні сертифікати ЗНО).

Зазначимо, що особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в переліку спеціальностей (додаток 2 до Умов прийому: http://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/12/4.-%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-2.pdf ).

Вартість навчання встановлена Правилами прийому до НТУУ «КПІ» (http://pk.kpi.ua/entry-1-course-ms/).

Подання документів відбувається з 12.07 до 24.07 до 18-00 у приміщенні Приймальної (відбіркової) комісії відповідного факультету/інституту за адресою: Київ, пр. Перемоги, 37, корп.16 (вул. Політехнічна, 14).

Перелік документів ( http://pk.kpi.ua/entry-1-course-ms/):

 • документ, що посвідчує особу,
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання – при наявності;

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ,  і копію додатка до нього;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (при наявності);
 • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією «КПІ ім. Ігоря Сікорського» або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

Вступні випробування проводяться за програмами ЗНО 2018 року з математики та фізики в «КПІ ім. Ігоря Сікорського» ( перелік конкурсних предметів тут: http://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2018/02/mospec_2018_predmety.pdf). Можлива участь у конкурсі з кількістю балів ЗНО 2018 року.

Вступні іспити проводяться з 25.07 по 31.07 згідно розкладу, наданому Приймальною комісією.

Місце проведення вказується напередодні іспиту.

Факультет проводить консультації перед іспитом.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення відбувається не пізніше 01 серпня.

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12 години 06 серпня.

 Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 13 години 17 серпня.

Терміни зарахування вступників: за державним замовленням - не пізніше 07 серпня, за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 18 серпня.

 

Правила прийому до «КПІ ім. Ігоря Сікорського» у 2018 році та Витяг з Положення про прийом на навчання з кваліфікацією Молодший спеціаліст тут: http://pk.kpi.ua/entry-1-course-ms/.

Тел. гарячої лінії (до 30.06.2018) факультету авіаційних і космічних систем: 095-435-53-50.

Відбіркова комісія ММІ (для спеціальностей 134 та 173):  Київ, пр. Перемоги, 37, корп.16 (вул. Політехнічна, 14), Телефон гарячої лінії ММІ: +38 (097) 131-85-65

Відбіркова комісія ПБФ (для спеціальності 152): Київ, пр. Перемоги, 37, корп.16 (вул. Політехнічна, 14), кім. 156, телефон ПБФ: (044) 204-96-17.

Абітурієнти, які мають ступінь бакалавра, можуть продовжити навчання за кошти держбюджету за відповідним ступенем магістра за спеціалізацією:

Код та назва спеціальності

Кафедра

Спеціалізація

Ліцензовані обсяги

денна

заочна

173 Авіоніка

Системи керування літальними апаратами

Системи керування літальними апаратами та комплексами

30

5

 

У 2018 році абітурієнти, які мають ступінь бакалавра за напрямами підготовки (спеціальностями):

 

Напрям підготовки

Шифр

Спеціальність (з 2017)

Авіоніка

6.051103

173 Авіоніка

 

Для вступу на навчання за ступенем магістра на споріднену спеціалізацію  складають іспит з іноземної мови та комплексне фахове вступне випробування. Абітурієнти, які мають ступінь бакалавра за іншими напрямами підготовки, окрім названих іспитів, складають додаткове вступне випробування.

 

Термін навчання за ступенем магістра – 1,4 роки (освітньо-професійна програма підготовки) або 1,9 року (освітньо-наукова програма підготовки). Правила прийому та перелік документів – на сайті «КПІ ім. Ігоря Сікорського»: http://pk.kpi.ua/entry-5-course/ .

 

Абітурієнти, які у поточному році навчаються в «КПІ ім. Ігоря Сікорського» подають документи до атестаційних комісій відповідних кафедр факультету.

 

Абітурієнти, які у поточному році не є студентами «КПІ ім. Ігоря Сікорського» подають документи до приймальної комісії факультету (корпус 16) згідно розкладу роботи (http://pk.kpi.ua/schedule/ ).

 

Терміни вступної кампанії:

 • прийом документів (подання заяв): з 02.07 до 03.08 поточного року;
 • вступні випробування  (фахові, з іноземної мови та додаткові): з 07.07 до 14.07 або з 04.08 до 10.08 поточного року згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії;
 • атестаційні комісії визначають і оголошують рейтингові списки вступників не пізніше 11.08 поточного року;
 • термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення: не пізніше 13.08 поточного року;
 • закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18 години 18 серпня;
 • зарахування на навчання за підсумками конкурсного відбору проводиться до 12 години 20.08 (за державним замовленням) та не пізніше 22.08 (за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб).

 

Випускники «КПІ ім. Ігоря Сікорського» поточного року у терміни, визначені для подання документів, особисто подають до атестаційної комісії відповідного факультету/інституту заяву на ім’я ректора «КПІ ім. Ігоря Сікорського» в паперовій формі, у якій вказують спеціальність (спеціалізацію) та форму навчання. При цьому вступник пред’являє оригінали та додає до заяви копії документів, які підтверджують творчі фахові досягнення (статті, патенти тощо), а також інші документи, встановлені Приймальною комісією університету.

 

Особи, які здобули ступінь бакалавра (спеціаліста) в «КПІ ім. Ігоря Сікорського» в попередні роки або в іншому вищому навчальному закладі у терміни, визначені для подання документів,  особисто подають до відбіркової комісії відповідного факультету/інституту заяву в паперовій формі та документи у відповідності до розділу 5 Правил прийому до «КПІ ім. Ігоря Сікорського»:

 

Перелік документів для вступу, встановлений Приймальною комісією університету:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • шість фотографій.

 

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

 

Відбіркова комісія ПБФ (для спеціальності 152): Київ, пр. Перемоги, 37, корп.16 (вул. Політехнічна, 14), кім. 156, телефон ПБФ: (044) 204-96-17.

Відбіркова комісія ММІ (для спеціальностей 134 та 173):  Київ, пр. Перемоги, 37, корп.16 (вул. Політехнічна, 14), Телефон гарячої лінії ММІ: +38 (097) 131-85-65

 

Програма випробування з іноземної мови: http://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2018/03/for_lang_2018_master-degree.pdf  

 

Програми фахових випробувань на відповідні спеціальності можна скачати тут.

Вкладення:
ФайлОпис
Скачати цей файл (Авіоніка-Програма Додаткового випробування 5 курс 2019 MMI.pdf)Авіоніка-Програма Додаткового випробування 5 курс 2019 MMI.pdfПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 173 Авіоніка 2019
Скачати цей файл (Авіоніка-Програма Комплексного фахового випробування 5 курс 2019 MMI.pdf)Авіоніка-Програма Комплексного фахового випробування 5 курс 2019 MMI.pdfПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 173 Авіоніка 2019

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17