Оголошення

 • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Робоча програма проведення переддипломної практики студентів спеціальності 173 "Авіоніка" спеціалізації «Системи керування літальними апаратами та комплексами»

 РОБОЧА  ПРОГРАМА

проведення переддипломної практики студентів

спеціальності 173 "Авіоніка" спеціалізації «Системи керування літальними апаратами та комплексами»

 

 1. Вступ

Студенти спеціальності 173 «Авіоніка» спеціалізації "Системи керування літальними апаратами і комплексами" повинні пройти науково-дослідну практику з 17.04.17 по 14.05.17 р. тривалістю чотири тижні (180 годин).

 

Базовими підприємствами переддипломної  практики є:

 1. КП «ДержККБ «ЛУЧ», м. Київ.
 2. Казенне підприємство СПБ «АРСЕНАЛ», м. Київ.
 3. Інститут космічних досліджень НАНУ та ДКАУ, м. Київ.
 4. Державне підприємство «АНТОНОВ», м. Київ.
 5. Філія ДП ім. О.К.Антонова "Серійний завод "Антонов", м. Київ.
 6. УкрНДІ цивільного захисту, м. Київ.
 7. Центр трансферу технологій цивільного захисту», м. Київ.
 8. Кафедра ПСКЛА НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».

 

Примітка:

Студенти можуть проходити практику і на інших підприємствах, якщо їх діяльність відповідає вимогам конкретного виду практики, та заключений у встановленому порядку договір про організацію і проведення практики студентів на виробництві, в установах і організаціях між університетом (від факультету) і підприємством.

 

 1. Мета переддипломної практики

Метою переддипломної практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань та практичних навичок з усіх дисциплін навчального плану, оволодіння студентами сучасними методами, формами організації переддипломної роботи в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у навчальному процесі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної праці в реальних науково-дослідних роботах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній і науково-дослідній діяльності.

 

 1. Основні завдання переддипломної практики

  Науково-дослідна практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» згідно з вимогами освітньо-професійної програми «магістр». Під час переддипломної практики студент добирає фактичний матеріал для виконання дипломного проекту.

 

 1. Основні обов'язки керівників практики від кафедри

3.1.   Вивчити програму та навчально-методичну документацію з питань проведення практики.

3.2.   Ознайомитись із змістом та особливостями укладеного з підприємством договору на практику.

3.3.   Провести організаційні збори з групою студентів, на яких:

 • інформувати про строки проведення і задачі практики;
 • ознайомити з програмою практики;
 • довести до відома особливості проходження практики на даному підприємстві;
 • видати студентам щоденники з практики;
 • повідомити вимоги щодо ведення щоденників та складання звіту з практики;
 • встановити час і місце збору групи при прибутті на підприємство;
 • нагадати, які   документи   повинні   мати   з   собою   студенти   (паспорт, студентський квиток, у тих, хто раніше працювали - трудова книжка і т.п.)
 • об'явити (при необхідності) назначеного відповідальним за практику на підприємстві старшого групи студентів.

3.4.   Видати кожному студентові індивідуальне завдання з практики. 

3.5.   Разом з начальником відділу технічного навчання (відділу кадрів) підприємства:

 • остаточно погодити графік проведення практики на підприємстві;
 • погодити план проведення занять з ознайомлення специфікою роботи підприємства;
 • погодити план  проведення  теоретичних  занять  та  екскурсій  під  час практики;
 • організувати отримання студентами перепусток на підприємство.

3.6.  Ознайомити студентів з остаточно погодженим графіком проходження практики, розподілом за робочими місцями і із виділеними підприємством керівниками практики.

3.7.  Ознайомити виділених підприємством керівників практики з програмою практики і узгодити з ними зміст індивідуальних завдань.

3.8.  Організувати табельний облік відвідування студентами місць практики.

3.9. Систематично контролювати виконання графіка практики і консультувати студентів питань виконання програми практики.

3.10. Надавати допомогу керівникам практики від підприємств в організації та  проведенні теоретичних занять, екскурсій та інших заходів.

3.11. Не менш ніж раз на тиждень перевіряти ведення щоденників студентами.

3.12. Систематично інформувати кафедру про хід проходження практики. Про  всі випадки травматизму та грубого порушення дисципліни студентами  негайно повідомляти ректора і завідуючого кафедрою інституту.

3.13.  На заключному етапі проведення практики:

 • перевірити і підписати щоденники та звіти;
 • прийняти залік з практики.

 

 1. Основні обов'язки старшого групи студентів

4.1. Старший групи студентів призначається керівником практики від вищого навчального закладу і є безпосереднім помічником керівників практики від кафедри і підприємства та заміщає останнього у випадку тимчасової або непередбаченої відсутності його на підприємстві.

4.2. У період проходження практики старший групи зобов'язаний:

 • приймати участь у розподілі студентів по робочих місцях;
 • вести табельний облік відвідування студентами робочих місць;
 • знати місця роботи та дільниці, де знаходяться студенти під час практики;
 • організовувати участь групи у громадських заходах, які проводяться на підприємстві.

 

 1. Основні обов'язки студентів

5.1. Після прибуття на підприємство студент повинен:

 • подати керівнику   практики   від   підприємства   щоденник   і   програму практики, ознайомити його із змістом індивідуального завдання;
 • пройти інструктаж з техніки безпеки і протипожежної безпеки;
 • ознайомитись з робочим місцем, правилами експлуатації устаткування та уточнити план проходження практики.

5.2. Під час проходження практики студент зобов'язаний суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку підприємства. Відлучатись з місця практики тільки з дозволу керівника від підприємства.

5.3. Відповідно до програми практики скласти звіт з практики згідно з індивідуальним завданням і додатковими вказівками керівників практики від кафедри та підприємства.

5.4. У встановлений термін здати на кафедру щоденник та звіт про виконання програми практики, які є підставою для зарахування практики.

 

 1. Зміст практики

Для досягнення мети переддипломної практики студенти-практиканти, по можливості, проходять практику, працюючи на штатних посадах (з оплатою або без).

Під час практики студенти можуть залучатися адміністрацією для надання допомоги базі практики. Характер такої праці повинен відповідати профілю навчання та по тривалості не заважати виконанню учбових завдань.

Під час проходження практики студенти повинні суворо виконувати прийняті на базі практики правила охорони праці і протипожежної безпеки.

 

3.1. Індивідуальні завдання

З метою придбання студентами під час практики умінь та навичок самостійного розв'язання науково-дослідних і науково-дослідних завдань кожному студенту видається індивідуальне завдання, яке фіксується в щоденнику практики і яке, по можливості, відповідає тематиці його дипломного проекту.

Зміст індивідуальних завдань може конкретизуватись і уточнятись під час проходження практики керівниками від кафедри і бази практики.

Для виконання індивідуального завдання на базі практики студенту виділяється час не менше двох годин щодня або окремий день робочого тижня.

Для узагальнення матеріалів, зібраних під час практики, і підготовки звіту студентам в кінці практики відводиться 2-3 дні.

Матеріали, отримані студентом під час виконання індивідуального завдання, по узгодженню з кафедрою та базою практики можуть в подальшому бути використані студентом для дипломного проекту, підготовки доповіді на конференціях, статті або інших цілей.

 

3.2.    Заняття та екскурсії під час практики

Екскурсії під час практики поводяться з метою отримання студентами більш повної уяви про базу практики, її структуру, взаємодію окремих підрозділів, діючу систему управління.

Заняття під час практики можуть проводитись у вигляді лекцій, семінарів, практичних і лабораторних робіт. Мета занять – сприяти поглибленню теоретичного   навчання   шляхом   використання   матеріальних   можливостей   і продукції бази практики. Для проведення занять залучаються найбільш кваліфіковані вчені і спеціалісти бази практики.

Планування і проведення цих заходів здійснюється спільно керівниками практики від бази практики і кафедри.

Кількість годин, що відводяться на заняття та екскурсії для студентів, не повинна перевищувати шести годин на тиждень.

 

 1. Форми і методи контролю

З метою поточного контролю за проходженням практики і виконанням індивідуального завдання раз на тиждень студент зобов'язаний подавати на перегляд керівнику практики (від кафедри і підприємства) щоденник із записами, де керівники роблять зауваження, дають додаткові завдання і підписують.

Крім того, під час практики на підприємстві-базі практики студент повинен дотримуватись існуючого режиму праці з можливим встановленням контролю часу початку та закінчення роботи (табулювання).

Звіт з практики складається студентом впродовж практики згідно з індивідуальним завданням і додатковими вказівками керівників практики від інституту та підприємства.

По закінченню практики потрібно підписати щоденник керівниками практики від підприємства, скласти відгуки про практику, оформити записи у щоденнику про прибуття і вибуття з бази практики, і все видано студенту в остаточно оформленому вигляді.

У встановлений термін студент повинен на заліку з практики здати на кафедру оформлений і підписаний щоденник (з печатками підприємства) та звіт про виконання завдань з практики, які є підставою для зарахування практики.

Практика студентів враховується при призначенні стипендії порівну з іншими дисциплінами учбового плану.

 

4.1. Вимоги до звіту

Звіт з переддипломної практики складається студентом згідно з індивідуальним завданням і додатковими вказівками керівників практики від кафедри та підприємства. Обсяг звіту - 30-35 сторінок формату А4.

В звіті повинна бути коротко в конкретно описана робота, особисто виконана студентом відповідно до його індивідуального завдання. В звіті не повинно бути дослівного переписування матеріалів бази практики (історії бази, технічних описів, тощо), а також цитування літературних джерел.

Звіт повинен мати анотацію. Окремо, в електронному вигляді студент готує анотацію до звіту на державній мові, російській і англійській мовах в трьох файлах формату *.doc або *.docx.

Звіт повинен мати титульний лист з цупкого паперу. Сторінки звіту повинні мати наскрізну нумерацію і бути зшиті.

Звіт перевіряється і затверджується керівником практики від кафедри і, при необхідності, погоджується з керівником дипломного проекту.

 

4.2. Підведення підсумків переддипломної практики

Підсумки практики підводяться керівником практики від кафедри, який призначається завідуючим кафедрою, у процесі складання студентом диференційного заліку. Керівник дипломного проекту має право бути присутнім на заліку, висловити свою думку і дати оцінку ступені готовності дипломного проекту.

 

На залік студентом надається:

 • звіт з практики, оформлений у встановленому порядку;
 • анотацію до звіту на державній мові, російській і англійській мовах в трьох файлах формату *.doc або *.docx;
 • щоденник з практики, підписаний керівником практики від підприємства, з печатками прибуття і вибуття студента-практиканта на підприємство.

 

Диференційна оцінка за підсумками практики враховується нарівні з іншими оцінками, які характеризують успішність студента. В тих випадках, коли практика закінчується після проведення екзаменаційної сесії і призначення стипендії, оцінка з цієї практики враховується разом з оцінками наступного семестру.

Результати складання заліків з практики заносяться в екзаменаційну відомість і проставляються в заліковій книжці.

Студент, що не виконав програму практики і отримав незадовільний відгук на базі практики або незадовільну оцінку при складанні заліку, відраховується з університету.

Керівник практики від кафедри інформує адміністрацію НТУУ "КПІ ім. І.Сікорського" щодо фактичних термінів початку і закінчення практики, складу груп студентів, які пройшли практику, їхньої дисципліни, з інших питань організації і проведення практики.

 

 1. Календарний план проведення практики

Зміст

Термін виконання

1.

Прибуття студента на практику, оформлення і отримання перепусток

з 17.04.2017

2.

Проведення інструктажу з техніки безпеки та охорони праці

18.04.2017

3.

Проведення екскурсій по підприємству, ознайомлення з місцем роботи

19.04.2017

4.

Виконання програми практики і індивідуального завдання (з щотижневою перевіркою)

На протязі всієї практики

5.

Оформлення щоденника і звіту з практики

10-11.05.2017

6.

Здача перепустки

12.05.2017

7.

Складання заліку з практики

16.05.2017

 

 1. Рейтингова система оцінювання результатів практики

Рейтинг студента з переддипломної практики складається з балів, що отримуються за активність і результати роботи на підприємстві, а також за складання і якість звіту з практики. Семестровим контролем є диференціальний залік.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання:

 1. Робота на підприємстві

Ваговий бал – 50.

Критерії оцінювання:

 • повне виконання завдання - 50 б.;
 • не повне виконання завдання - 17…48 б.;
 • робота не виконувалась -

Максимальна кількість балів за роботу на підприємстві дорівнює 50 балів.

 1. Звіт з практики

Ваговий бал –  40.

Критерії оцінювання:

 • якісне і повне виконання звіту - 40 балів;
 • неповне виконання звіту - 16…27 балів;
 • звіт не представлений -

Максимальна кількість балів за звіт дорівнює  40 балів.

Штрафні та заохочувальні бали:

 • творчий підхід до роботи, активна участь в роботі підприємства: +1…+6 балів;
 • відсутність на роботі без поважних причин: +2…+4 бали.

Максимальна кількість заохочувальних та штрафних балів дорівнює  10.

Розрахунок шкали (R) рейтингу:

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:

RC = 50 + 40 + 10 = 100 балів.

Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає R = RС = 100 балів.

 

Значення рейтингу з кредитного модуля

Оцінка ECTS та визначення

Традиційна залікова

95−100

A – Відмінно

Зараховано

85−94

B – Дуже добре

75−84

C – Добре

65−74

D – Задовільно

60−64

E – Достатньо (задовольняє мінімальні критерії)

 < 60

Fx – Незадовільно

Не зараховано

rC  < 28 або не виконані інші умови допуску до диф. заліку

F – Незадовільно

Не допущений

Робоча програма переддипломної практики складена на основі наскрізної програми практики кафедри ПСКЛА згідно чинного Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України міністерства освіти України.

 

Керівник практики від кафедри ПСКЛА за спеціальністю «Авіоніка» спеціалізації «Системи керування літальними апаратами і комплексами»

Доцент Нечипоренко О. М.

(посада, прізвище, підпис)

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17