Оголошення

 • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 23 травня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Підготовка бакалаврів у 2018 році здійснюється за кошти Державного бюджету за спеціальностями

Спеціальність

Спеціалізація

Підготовка здіснюється на

Факультеті/ Інституті

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Літаки і вертольоти

Механіко-машинобудівний інститут

173 Авіоніка

Системи керування літальними апаратами та комплексами

Механіко-машинобудівний інститут

Вступники на 1 курс бакалаврату подають електронну заяву (http://ez.osvitavsim.org.ua/ ) на участь у конкурсному відборі. В заяві вступники вказують вуз «КПІ ім. Ігоря Сікорського», спеціальність та інші дані, необхідні для реєстрації вступника.

Зокрема, дані трьох сертифікатів ЗНО за 2018 рік (або 2017 та 2016 рік, окрім іноземної мови ): математика, іноземна мова або фізика, українська мова та література. Зазначимо, що мінімальний позитивний бал з математики може бути 125 (100), якщо з фізики або іноземної мови не менше 100 (125). Мінімальний позитивний бал з української мови та літератури – 100 ( http://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/12/rules-2018.pdf )

При вступі на 1 курс бакалаврату на основі повної загальної середньої освіти абітурієнти можуть подати не більше семи заяв на бюджетну форму навчання і не більш, ніж по чотирьох спеціальностях. Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії.

Кількість поданих заяв для участі в конкурсі за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується. Більш детально в Правилах прийому до «КПІ ім. Ігоря Сікорського» (http://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/12/rules-2018.pdf ).

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

29 червня - 25 липня 18-00

Початок прийому заяв та документів

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспити, співбесіди, які проводить КПІ ім. Ігоря Сікорського

20 липня 18-00

Строки проведення вступних випробувань КПІ ім. Ігоря Сікорського

21 – 26 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

26 липня 18-00

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 01 серпня

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення*

не пізніше 12 години 06 серпня

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 13 години 17 серпня

Терміни зарахування вступників*

за державним замовленням – не пізніше 12 години 07 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 18 серпня

Перелік документів потрібних для вступу вказаний тут: http://pk.kpi.ua/, http://pk.kpi.ua/entry-1-course/.

Ті вступники, які отримають рекомендації до зарахування, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 6 серпня 12-00.

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб можна дізнатись тут http://kpi.ua/contract.

 

Особливості вступу на спеціальності «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

 • Наявність трьох сертифікатів ЗНО: математика, фізика або іноземна мова, українська мова та література.
 • Підготовка студентів фінансується з коштів Державного бюджету.
 • Можливість навчання англійською мовою за спеціальностями 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка, 173 Авіоніка.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал (КБ) розраховується за формулою:

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

де

 • П1 – оцінка ЗНО або вступних іспитів з математики - К1=0.5;
 • П2 - оцінка ЗНО або вступних іспитів з фізики або іноземної мови – К2=0.2;
 • П3 – оцінка ЗНО з української мови та літератури – К3=0.2;

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (згідно додатку 3 до Умов прийому) -  К4=0,05

ОУ – бал за успішне закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (нараховується у відповідності до окремого Положення) за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в переліку спеціальностей (додаток 4 до Умов прийому) - К5=0,05 .

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2018 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади КПІ ім. Ігоря Сікорського для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти з спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей (додаток 4 до Умов прийому) (в разі її проведення), можуть нараховуватись додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного предмета при розрахунку конкурсного бала в цьому навчальному закладі в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

 Остаточно конкурсний бал балансується на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому: ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальності (спеціалізації), які передбачені в додатку 4 до Умов прийому, та 1,00 в інших випадках; СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках. Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. 

Вступники, які мають кваліфікацію «Молодший спеціаліст» мають можливість навчатись на всіх спеціальностях факультета авіаційних і космічних систем  «КПІ ім. Ігоря Сікорського» за скороченим терміном – 2 роки та 10 місяців, як на денній так і заочній формі навчання за держбюджетом або за кошти фізичних або юридичних осіб.  Вартість навчання встановлена Правилами прийому до НТУУ «КПІ» (http://kpi.ua/contract ).

Вступники з кваліфікацією «Молодший спеціаліст», які подають документи на споріднений напрям підготовки (http://kpi.ua/family-specialities ), проходять вступний іспит за програмами ЗНО 2017 року (або надають відповідні сертифікати ЗНО).

Зазначимо, що особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в переліку спеціальностей (додаток 4 до Умов прийому: http://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2016/12/umovy-dodatok-4.pdf ).

На кафедрі ПСКЛА факультету за напрямом «Авіа та ракетобудування (6.051101)» вже на трьох курсах успішно навчаються випускники Київського авіаційного технікуму (http://www.kiat.org.ua/ ), які одержали спеціальність «Виробництво авіаційних літальних апаратів (5.05110101)».

Подання документів з 12.07.2017 до 24.07.2017 до 18-00 у приміщенні Приймальної (відбіркової) комісії. Вступні випробування проводяться за програмами ЗНО 2017 року (можлива участь у конкурсі з кількістю балів ЗНО 2016 та 2017 року) в «КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Документи подаються в кім. 157-а корпус 16 (Приймальна комісія «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Київ, вул. Політехнічна).

Перелік документів ( http://kpi.ua/rule#_Toc437945555 ):

 • документ, що посвідчує особу,
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання – при наявності;

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ,  і копію додатка до нього;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (при наявності);
 • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією «КПІ ім. Ігоря Сікорського» або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

Вступні іспити проводяться з 25.07 по 31.07 згідно розкладу, наданому Приймальною комісією.

Місце проведення вказується напередодні іспиту.

Факультет проводить консультації перед іспитом.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення відбувається не пізніше 12 години 01 серпня.

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12 години 05 серпня.

 Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 17 години 21 серпня.

Терміни зарахування вступників: за державним замовленням - не пізніше 07 серпня, за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 23 серпня.

 

Правила прийому до «КПІ ім. Ігоря Сікорського» у 2017 році та Витяг з Положення про прийом на навчання з кваліфікацією Молодший спеціаліст тут: http://kpi.ua/rule , http://kpi.ua/rule-magister, http://pk.kpi.ua/entry-1-course/.

Тел. гарячої лінії приймальної комісії факультету авіаційних і космічних систем: 095-435-53-50.

Адреса електронної скриньки: abitfaks@ukr.net, faks@kpi.ua.

Абітурієнти, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, можуть продовжити навчання на факультеті авіаційних та космічних систем за кошти держбюджету за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за спеціальностями:

Код та назва спеціальності

Кафедра

Спеціалізація

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Ліцензовані обсяги

Магістр

денна

заочна

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

 Приладів та систем керування літальними апаратами

Літаки і вертольоти

20

10

173 Авіоніка

 Приладів та систем керування літальними апаратами

Системи керування літальними апаратами та комплексами

 30

У 2017 році абітурієнти, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за напрямами підготовки (спеціальностями)

Напрям підготовки

Шифр

Авіа- та ракетобудування

6.051101

Авіоніка

6.051103

для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра складають іспит з іноземної мови та комплексне фахове вступне випробування. Абітурієнти, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за іншими напрямами підготовки, окрім названих іспитів, складають додаткове вступне випробування.

Вкладення:
ФайлОпис
Скачати цей файл (Авіоніка-Програма Додаткового випробування 5 курс 2018 MMI.pdf)Авіоніка-Програма Додаткового випробування 5 курс 2018 MMI.pdfПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 173 Авіоніка 2018
Скачати цей файл (Авіоніка-Програма Комплексного фахового випробування 5 курс 2018 MMI.pdf)Авіоніка-Програма Комплексного фахового випробування 5 курс 2018 MMI.pdfПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 173 Авіоніка 2018
Скачати цей файл (Додаткова_Прог_вступ_в_МАГ_ЛВ-2018.doc)Додаткова_Прог_вступ_в_МАГ_ЛВ-2018.docПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 2018
Скачати цей файл (Прог_вступ_в_МАГ_ЛВ_2018.doc)Прог_вступ_в_МАГ_ЛВ_2018.docПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 2018

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17