Оголошення

 • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Викладачі


Декан факультету, професор, науковий керівник кафедри ПСКЛА

Зображення контакту
Телефон:
+38-044-406-82-22

Детальна інформація


Професор, доктор технічних наук
 
Декан факультету авіаційних та космічних систем, науковий керівник кафедри приладів та систем управління літальними апаратами. Заслужений діяч науки і техніки України, почесний професор Північно-Західного університету КНР, академік Міжнародної академії навігації та керування рухом, академік Академії технологічних наук України (1993), член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки.

Викладає:

 1. Основи науково-дослідної роботи.
 2. Сучасні розробки в галузі.
 3. Сучасні наукові дослідження в галузі.
 4. Наукові дослідження за темою магистерської дисертації.
 5. Науково-дослідна робота магістра.
    

 Список основних науково-методичних публікацій:

 1. O. Zbrutsky, I.Zagirska Method of undetermined extemal disturbances compensation in the dynamic system with control 1-st International Conférence of Navigation and Motion Control-Kyiv.-2010.-pp. 181-185
 2. O. Zbrutsky, M. Rahmuni Intelligence algorithme for increasing navigation systems accuracy Inform. Science and Comput. Internat. Book Series.№2. 2008.P.P. 63-68
 3. Збруцький О.В., Кулик B.C.Ідентифікація похибок мікромеханічних датчиків кутової швидкості Наук. вісті НТУУ “КПІ”, 2007.-№1.-С. 89-93
 4. Збруцький О.В., Снігур В. А.Динаміка балочного вібраційного гіроскопа 6 Міжнарод.наук.-техн конф. «Гіротехнології, навігація...»- Київ.-2007 Ч.І.С. 159-166
 5. Збруцький О.В., ГанжаА.П. Геокодування знімка дистанційного зондування Землі на основі моделювання еталонного зображення 6 Міжнарод.наук.-техн. конф. «Гіротехнології, навігація...»- Київ.-2007 Ч.1.С.296-305
 6. O. Zbrutsky, I.Zagirska Algorithm of control systems required accuracy providing under the undetermined external distur bances Автоматика-2011, 18-та Міжнар.конф. з автоматики, управління.- 2011.-C73
 7. Збруцький О.В., Маляров С.П. Синтез багатовимірних систем з симетрією друк Механіка гіроскопічних систем-Наук.-техн. збірн. Вип. 21.2010.
 8. Збруцький О.В., Гавриленко В.В.Динаміка вібраційних гіроскопів Радіоелектронні і комп'ютерні системи. Наук.-техн. журнал. №5. 2007
 9. Збруцький О.В., Ганжа А.П .Геокодування знімка дистанційного зондування Землі в задачі навігації штучного супутника "Наукові вісті НТУУ «КПІ» №3, 2007.С. 110-114.
 10. Збруцький О.В., Ганжа А.П., Канченко В.Я. Виділення контурних ліній на знімках дистанційного зондування Землі Наук.-техн. збірник"Інформаційні системи, механіка та керування", вип. 1,2008. С. 5-16
 11. Збруцький О.В., Ганжа А.П. Вирішення навігаційної задачі космічного апарату дистанційного зондування Землі на основі зйомки земної поверхні "Інформаційні системи, механіка та керування", Наук.-техн. збірник, вип.. 3. 2009.С.24-33
 12. Збруцький О.В., Ганжа А.П. Геокодування знімка дистанційного зондування Землі на основі моделювання еталонного зображення VI Міжнар. наук.-техн. конф. "Гіротехнології навігація...". 2007. С.296-305
 13. Збруцький О.В., Ганжа А.П. Вирішення навігаційної задачі космічного апарату дистанційного зондування Землі на основі зйомки земної поверхні VII Міжнар. наук.-техн конф. "Гіротехнології, навігація.. .".2009. С. 186-191
 14. Збруцкий А.В., Довбешко А.А. Рассоха И.В. Максимов И.В Микропроцессорные электронные блоки управления и обработки информации для квантово-оптических гироскопов нового поколения 14 Ст-Петербуг. междунар. конф. по интегрированным навигацион. системам.-2007 С. 154-156
 15. Збруцький О.В., Прач А.О. Адаптивний алгоритм одного класу систем керування гаранто ваної точності при довільних збурення Наук. вісті НТУУ КПІ, 2008.-№2.-С.26-30.
 16. Збруцький А.В., Прач А.О. Синтез системи керування гаран-тованої точності Наук, вісті НТУУ КПІ 2007.-№5-С.54-58.
 17. Збруцкий А.В., Прач А.А. Обеспечение точности программ управления в условиях произвольных возмущений Системы управления навигации и связи.-2007.-, №3.-С.41-46
 18. Збруцкий А.В., Прач А.А. Компенсация внешних возмущений в системе управления с динамической обратной связью 15 Ст.-Петербург. между нар. конф. по интегрирован ным системам.-2008.-С. 141
 19. Збруцкий А.В., Прач А.А Адаптивная система стабилизации с прогнозированием и компенсацией возмущений Вісник Черкаського ДТУ. Спецвипуск.-2007.-С.99-101
 20. Збруцький О.В., Снігур В.А. Динамічні властивості балочного вібраційного гіроскопа Вісник Черкаського ДТУ. Спецвипуск. 2007.-С.102-104
 21. Збруцкий А.В., Прач А.А. Стабилизатор линии визирования в условиях внешних и внутренних возмущений Ювілейна наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми експлуатації, розробки та модернізації авіатехніки».-2007.-С.33
 22. Збруцький О.В., Цірук В.Г. Янкелевич Г.Є Використання методу зворотнього розповсюдження в процесі корекції параметрів навігаційних систем Наук. вісті НТУУ» КПІ». 2007.-№4.
 23. O. Zbrutsky, Conception and development of the Universities microsatellites and unmanned flying vehicles Korea - Ukrainian Joint Forum on Reliability in Aerospace Systems.-Seoul.-2007. P.7-13
 24. Збруцький О.В., Маляров С.П. Выбор структуры сенсорного изме рительного модуля оптимальной системы стабилизации Механіка гіроскопічних систем Наук.- техн.. збірник.- Вип. 19.-2008.-С.183-188
 25. Збруцький О.В., Довбешко А. А, Муравьев В.В., Петров В.Я. Четырехчастотный лазерный гиро скоп с монокристаллическим фазовым невзаимным элементом Механіка гіроскопічних систем Наук.- техн.. збірник.- Вип. 19.- 2008.-С. 152-163
 26. Збруцький О.В., Маляров СП. Двовимірний датчик кутової швидкості на симетричному трьохстепеневому гіроскопі - Механіка гіроскопічних систем. Наук.- техн.. збірник.- Вип. 20.-2009.- С.5-12
 27. Balabanov І , Balabanova Т. O. Zbrutsky, Comparative analysis of characteristics . of the various assembling schemes dynamicaly tuned gyroscopes Механіка гіроскопічних систем. Наук.- техн.. збірник.- Вип. 22.- 2010.-С. 12-22
 28. Збруцький О.В., Мішкін Д.С Огляд сучасних систем та алгоритмів технічного зору, що використовують ся на безпілотних літальних апара тах та наземних мобільних роботах Механіка гіроскопічних систем. Наук.- техн.. збірник.- Вип. 23.-2011 .-С.57-67
 29. Збруцький О.В., МариничЮ.М. Двигун-маховик для управління кутовим рухом супутника - Механіка гіроскопічних систем Наук.- техн.. збірник.- Вип. 23.-2011.-С.67-74
 30. O. Zbrutsky, Mishkin D.Path-finding algorithm for the mobile Robot Information systems, mechanics and control.-Scientif.-technic Jorn. 2010.-P.36-39
 31. O. Zbrutsky, Melaschenko О. Ryzhkov L. Robust attitude determination and control system of microatellite Інформаційні системи, механіка та керування.-Вип.5.- 2010. С. 130-136
 32. Збруцкий А.В., Рыжков Л.М. Концепция и состояние разработки микроспутника в НТУУ «КПИ» Перспективы космических исследований. Изд-во HAH Украины .- 2011 .-С.224-228.
 33. Збруцький О.В., Корольов В.М. Основи та засоби навігації назем них рухомих об'єктів Навч. посібник.-Львів.-2008 227с
 34. Збруцький О.В., Гусинін В.П. В Диференціальні Т-перетворення в задачах автоматичного керуван ня літальних апаратів Навч. посібник.-НТУУ «КПІ»- 2010. 175с
 35. Збруцкий А.В., Ганжа А.П. Навигация космического аппарата дистанционного зондирования Земли по съемке земной поверхности Навч. Посібник - НТУУ «КПІ».- 2011. 160с
 36. Збруцкий А.В., Рыжков Л.М., Лаврущенко А.Н., Мишкин Д.С. Проектирование печатных плат с использованием пакета Altium Designer Навч. Посібник – НТУУ «КПІ».- 2011. 161с
 37. Збруцький О.В., Рыжков Л.М., Карнаушенко Р.В. Трехмерное моделирование и структурный анализ конструк ций в системе автоматизирован ного проектирования Pro/Engineer - Навч. Посібник – НТУУ «КПІ».- 2011 65с
 38. Додаткові розділи механіки Дистанційний курс «КПІ».- 2011.НМП № 2504. 97 у.а.
 39. Расчет и оптимизация двухрамочного упругого подвеса динамически настраиваемого гироскопа: моногр. / И.В.Балабанов, Т.В.Балабанова, А.В.Збруцкий и др.; под ред. А.В.Збруцкого.-К.: НТУУ «КПИ», 2013.-272с.
 40. Збруцький О.В, Мелащенко О.М., Рижков Л.М. Алгоритми прецизійної системи визначення орієнтації та керування мікросупутника//Космічні дослідження в Україні. Звіт до COSPAR, 2011.- c.125-129.
 41. O. Zbrutsky, O. Melaschenko, L. Ryzhkov Algorithms of microsatellite precise attitude determination and control system // Space research in Ukraine / The report to the COSPAR, 2011.- c.115-118.
 42. Збруцкий А.В., Рыжков Л.М. Концепция и состояние разработки микроспутника в НТУУ «КПИ» //Перспективы космических исследований Украины/ - К. Академпериодика, 2011. -с.224-227.
 43. Zbrutsky, V. Kanchenko, R. Karnaushenko, A. Marinoshenko, N. Chepur. INVESTIGATION THE SENSOR UNIT CHARACTERISTICS OF HORIZON STABILIZATION SYSTEM PA-2 AVIATION. Vollume 16, Num 1, Murch 2012, 10-15 pp.
 44. О. Збруцький, В. Колесніченко, В. Галецький, В. Левченко, О.В. Прохорчук Універсальна безпілотна літаюча платформа для аерофотовідеозйомки зб. доповідей XVI міжнародного науково-технічного симпозіуму "Геоінформа-ційний моніторинг навколишнього середовища: GPS і GIS-технології; - - Алушта;: 07.09.2011
 45. О. Збруцький, О. Ключніков, М. Чепур, В. Канченко, Р. Карнаушенко, О. Коломієць, О. Мариношенко, О.В. Прохорчук Геоінформаційний мо-ніторинг 30-кілометрової зони чорнобильської АЕС засобами надлегкого БПЛА XVI міжнародний науково-технічного симпозіуму "Геоінформа-ційний моніторинг навколишнього середовища: GPS і GIS-технології"; - Алушта 07.09.2011.
 46. О. Збруцький, О. Коломієць, О. Прохорчук Натурне випробування електронної картографічної навігаційно-інформаційної системи «gECDIS КПІ» у складі наземного пункту керування БПЛА Науково-технічна конференція«Актуальні проблеми розвитку безпілотних літальних апаратів - Київ: 20.10.2011.
 47. O. Zbrutskyi, I.Zagirska, T.Stetsenko Algorithm of control systems required accuracy providing under the undetermined external disturbances Міжнародна конференція з автоматичного управління - Львів; 30.09.2011.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17