Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Анотація до дипломного проекту студента Прибочого Олексія

Пояснювальна записка до дипломного проекту «Порівняння характеристик одномасових мікромеханічних гіроскопів RR і LL типів» складає 66 сторінки тексту, 19 ілюстрацій, 4 таблиці, 18 бібліографічних посилань.

Мікромеханічні гіроскопи (ММГ) є електромеханічними системами, в яких енергія вимушених первинних коливань інерційної маси (ІМ) на пружному підвісі  при появі переносної кутової швидкості перетвориться в енергію вторинних коливань, які містять інформацію про вимірювану кутову швидкість. Це перетворення здійснюється унаслідок дії на ІМ сил  інерції Коріоліса при обертанні ІМ з переносною кутовою швидкістю, вектор якої перпендикулярний вектору кількості руху для поступальних первинних коливань ІМ.

Мета проекту - проведення порівняльного аналізу основних технічних характеристик одномасових мікромеханічних гіроскопів RR і LL типів

Результат проведеної роботи –Для досягнення мети

  1. Проведено аналіз сучасного стану мікромеханічних датчиків.
  2. Обрано дві основні конструкції гіроскопів на базі яких було проведено порівняльний аналіз.
  3. На основі побудованих математичних моделей руху двох типів гіроскопів, було виявлено, від яких основних параметрів залежать такі їх характеристики, як коефіцієнт передачі, поріг чутливості, роздільна здатність.
  4. Проведено  розрахунок жорсткісних характеристик пружних  підвісів одномасових ММГ, виявлено основні фактори, які впливають на точностні характеристики мікромеханічних гіроскопів.
  5. Розраховано основні характеристики та проведено порівняльного аналізу основних технічних характеристик одномасових мікромеханічних гіроскопів RR і LL типів.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17