Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Анотація до дипломного проекту студентки Відякіної

Пояснювальна записка до ДП "Температурне калібрування та алгоритмічна компенсація температурних похибок тривісного блока навігаційних акселерометрів" складає 60 стор. тексту, 12 ілюстрацій, 5 табл., 5 креслень, 13 бібліографічних посилань.

Мета проекту – розробка метрологічної моделі (ММ) блоку акселерометрів (БА), ідентифікація при температурному калібруванні таких параметрів метрологічної ММ БА як зміщення нуля (ЗН), коефіцієнт перетворення (КП), коефіцієнт перехресної чутливості, температурні коефіцієнти (моделі) ЗН, КП, КПЧ в діапазоні робочих температур БА, також був розробка алгоритмів компенсації температурних похибок БА.

Результатом проведеної роботи  був огляд існуючих методів температурних випробувань навігаційних акселерометрів і БА та компенсації їх температурних похибок (ТП). Була розроблена метрологічна модель БА та метрологічна модель ТП БА (з визначенням усіх коефіцієнтів, що визначаються). Далі була розроблена математична модель температурного калібрування БА за методом тестових и послідовних поворотів за використання кантувача. Тобто вимірювання в заданому діапазоні робочих температур акселерометрами БА проекцій на вимірювані вісі БА вектора прискорення сили тяжіння, як еталонів, що задаються, при тестовій орієнтації (ТО) БА відносно площини горизонту.

Крім того, було розроблено алгоритми компенсації температурних похибок БА за різними моделями цих похибок (кусково-лінійної, поліноміальної різних порядків). Був описаний стенд для температурного калібрування та його структура, сформовані вимоги до стендового обладнання.

Також були проведені експериментальні дослідження з температурного калібрування БА та алгоритмічної компенсації його ТП.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17